» Ravimiuuringud

Kaasaegne arstiteadus lähtub põhimõttest, et inimese ravimiseks kasutatakse ainult tõestatult tulemuslikke ja ohutuid viise. Ravimi ohutust ja tulemuslikkust saab hinnata mitmel viisil, lõplikke järeldusi saab siiski teha ainult inimuuringute põhjal. Ka Eestis ning teistes Baltimaades on ravimiuuringute arv aasta-aastalt kasvanud. Seeläbi suureneb iga inimese jaoks võimalus, et arsti juurde minnes tehakse talle ettepanek osaleda mõnes ravimiuuringus. Osalemine on alati vabatahtlik.

Käimasolevad ravimiuuringud on eelnevalt saanud heakskiidu Eesti meditsiini eetikakomiteelt

Ravimi kliiniline uuring on ravimi kontrollitud ja reeglistatud kasutamine inimestel, kogumaks andmeid ravimi toimete, kõrvaltoimete, imendumise, jaotumise, muutumise ja väljutamise, efektiivsuse ja ohutuse kohta.

Inimuuringutele eelnevad alati põhjalikud mittekliinilised (farmakoloogia-, toksikoloogia-, farmakokineetika- ja metabolismialased) uuringud ning uuringud katseloomadel, mille käigus selgitatakse võimalikult täpselt uuritava aine omadused ning prognoositakse toimet inimesele. Kui uue ravimi efektiivsus inimesele leitakse olevat liiga madal ja/ või ohtlikkus liiga suur, siis inimuuringut ei algatata.

Ravimite inimuuringutel eristatakse nelja faasi ehk tüüpi, mis on uute ravimite väljatöötamise protsessis kohustuslikud ning järgnevad ajaliselt üksteisele.

  • Esimese faasi uuringute eesmärgiks on mittekliinilistes uuringutes selgitatud andmete- kõrvaltoimete ja kasutatava annuse- täpsustamine. Uuritavat ravimit saab võimalikult väike grupp isikuid- reeglina terved vabatahtlikud või harvemini vastavat haigust põdevad patsiendid. Uuring toimub haiglaruumides.
  • Teise faasi uuringute eesmärgiks on ravimi mõju ja ohutuse uurimine suhteliselt väikesel hulgal vastavat haigust põdevatel patsientidel. Patsiendid võtavat rohtu arsti ettekirjutuse järgi tavapärasel viisil- oma tervislikule seisundile vastavalt- kodus või haiglas olles.
  • Kolmanda faasi uuringutes võrreldakse uut ravimit seni olemasolevate raviviisidega suurel arvul patsientidel.
  • Neljanda faasi uuringud toimuvad peale ravimi müüki lubamist kui kogutakse jätkuvalt ohutuse- ja toimealaseid andmeid, st müügil olevat rohtu võtvad inimesed on ikka veel arstide kõrgendatud tähelepanu all.

Et kliiniliste uuringute läbiviimine oleks eetiliselt vastuvõetav, uuringus osalejate õigused kaitstud ning uuringute tulemused usaldusväärsed, on välja töötatud mitmed reeglistikud ning juurutatud õigusaktid, mis käsitlevad nende uuringute erinevaid tahke.

Ravimiuuringute korra kohta Eestis võite lähemalt lugeda Eesti Ravimiameti veebileheküljelt.

 

Save