Ravimiuuringud

Hetkel käimasolevad ravimiuuringud

Kaasaegne arstiteadus lähtub põhimõttest, et inimese ravimiseks kasutatakse ainult tõestatult tulemuslikke ja ohutuid viise. Ravimi ohutust ja tulemuslikkust saab hinnata mitmel viisil, lõplikke järeldusi saab siiski teha ainult inimuuringute põhjal. Ka Eestis ning teistes Baltimaades on ravimiuuringute arv aasta-aastalt kasvanud. Seeläbi suureneb iga inimese jaoks võimalus, et arsti juurde minnes tehakse talle ettepanek osaleda mõnes ravimiuuringus.

Mis on ravimi kliiniline uuring?

Ravimi kliiniline uuring on ravimi kontrollitud ja reeglistatud kasutamine inimestel, kogumaks andmeid ravimi toimete, kõrvaltoimete, imendumise, jaotumise, muutumise ja väljutamise, efektiivsuse ja ohutuse kohta. Kliinilised ravimiuuringud peavad saama alati heakskiidu Ravimiameti ja Uuringute Eetikakomiteelt.

Milleks teha kliinilisi uuringuid?

 • Kliinilises uuringus osalemine aitab kaasa uute ravimite väljatöötamisele.
 • Kliinilised teadusuuringud aitavad kindlaks määrata, kas uued potentsiaalsed ravimid (mida nimetatakse uuritavateks ravimiteks) on ohutud ja kui tõhusalt need toimivad.
 • Kliinilised ravimiuuringud tagavad parima teabe tervisega seotud otsuste, uute ravimite ja uute ravivormide kohta.
 • Kliinilised uuringud, mis tõendavad ravimi piisavalt kõrget tõhusust ja ohutust, on vajalikud iga uue ravimi puhul, et saada Ravimiameti kasutusluba.

Millist kasu saavad inimesed uuringus osalemises?

 • Uudne ja lisaravivõimalus, kui eelnevad ravimid pole andnud oodatud tulemust või kõrvaltoimete tõttu on ravi katkestatud.
 • Pidev meditsiiniline jälgimine uuringu käigus.
 • Pidev uuringuarsti ja õega kontakteerumise võimalus.

Kas Te sobite osalema kliinilises uuringus?

Vastavalt uuringu kriteeriumitele tehakse uuringukeskuses vajalikud meditsiinilised uuringud, et teha kindlaks sobivus kliinilises uuringus.
Vastutav uuringuarst selgitab Teile ohtusid ja kõrvaltoimeid, samuti raviskeemi ja uuringu pikkust. Sellest sõltuvalt saate otsustada, kas Teile sobib osalus uuringus või mitte.
Uuringus osalemine on vabatahtlik ning soovi korral võite oma osalusest igal ajahetkel loobuda. Uuringus osalemine on tasuta.

Millised on kliiniliste uuringutega seotud ohud?

Igasuguse raviga võivad kaasneda ohud. See kehtib ka hoolikalt jälgitavate kliiniliste uuringute kohta, kus võib tekkida erinevaid kõrvaltoimeid.

Enne uuringu alustamist arutab arst Teiega uuringus ohud ja saadavad kasud läbi. Sealhulgas teavitatakse Teid juba eelnevalt teadaolevatest uuringuravimiga seotud kõrvaltoimetest. Teil on võimalus esitada küsimusi, võtta piisavalt aega mõtlemiseks ja kaaluda uuringust saadava kasu ja riski suhte üle.

Uuringus osaleja kohustused

 • Ravimite võtmine ettekirjutuse järgi.
 • Uuringupersonali teavitamine uuringu perioodil esinenud teistest haigestumisest ja ravimi kõrvaltoimetest.
 • Saabumine kõikidele graafikujärgsetele visiitidele või teavitamine visiidiaja muutmisest.
 • Andmete esitamine oma eelneva haigusloo kohta, kui see on kliinilise uuringu jaoks vajalik.

Uuringus osaleja õigused

 • Teil on õigus teada uuringuga seotud ohte.
 • Teil on õigus küsida oma tervisega seotud uuringukeskusele teadaolevaid uuringute tulemusi.
 • Teada vastutava arsti kontaktandmeid.
 • Kliinilises uuringus osalejana on Teil õigus uuringust igal ajal taganeda.
 • Kõik Teie tervise kohta kogutud andmed on konfidentsiaalsed.
 • Uuringus osalemise eest Teile tasu ei maksta, küll aga kompenseeritakse transpordi, parkimise ja mõnedel juhtudel ajakulu.

Et kliiniliste uuringute läbiviimine oleks eetiliselt vastuvõetav, uuringus osalejate õigused kaitstud ning uuringute tulemused usaldusväärsed, on välja töötatud mitmed reeglistikud ning juurutatud õigusaktid, mis käsitlevad nende uuringute erinevaid tahke.

Ravimiuuringute korra kohta Eestis võite lähemalt lugeda Eesti Ravimiameti veebileheküljelt.Save